മത്സര പിസിബി നിർമ്മാതാവ്

FR-4 Hard gold PCB

FR-4 ഹാർഡ് ഗോൾഡ് പിസിബി

രണ്ട് ലെയർ ബോർഡ്, ബോർഡ് കനം: 1.6 മിമി;

പൂർത്തിയായ ചെമ്പ് കനം: 35um,

പൂർത്തിയാക്കുക: ENIG

gold plating PCB with CEM-3 material

സിഇഎം -3 മെറ്റീരിയലുള്ള ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് പിസിബി

ഒരു ലെയർ ബോർഡ്, ബോർഡ് കനം: 1.2 മിമി;

പൂർത്തിയായ ചെമ്പ് കനം: 35um,

പൂർത്തിയാക്കുക: ENIG