മത്സര പിസിബി നിർമ്മാതാവ്

blinded hole board

അന്ധനായ ദ്വാര ബോർഡ്

8-ലെയർ-ബോർഡ്, ബോർഡ്-കനം: 2.40 മിമി;

പൂർത്തിയായ ചെമ്പ് കനം: 35um,

പൂർത്തിയാക്കുക: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

അന്ധവും വാങ്ങിയതുമായ ദ്വാരങ്ങൾ ലേസർ ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്വാരമുള്ള ബോർഡ്

6 ലെയർ ബോർഡ്, ബോർഡ് കനം: 1.80 മിമി;

പൂർത്തിയായ ചെമ്പ് കനം: 35um,

പൂർത്തിയാക്കുക: ENIG